algemene voorwaarden

algemene voorwaarden subtitle

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door De Energieke Leerkracht 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN GEBRUIKT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 De Energieke Leerkracht levert diensten op het gebied van coaching, workshops en trainingen. 

1.2 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie De Energieke Leerkracht haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan De Energieke Leerkracht heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten..

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.5 Opdrachtnemer:

1.6 In Company: deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeengekomen met De Energieke Leerkracht.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 De Energieke Leerkracht behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van De Energieke Leerkracht zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan De Energieke Leerkracht is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt De Energieke Leerkracht zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door De Energieke Leerkracht te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Energieke Leerkracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 De opdracht komt tot stand na schriftelijke overeenstemming van tussen De Energieke Leerkracht en opdrachtgever of na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door De Energieke Leerkracht uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan De Energieke Leerkracht, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door De Energieke Leerkracht een aanvang is gemaakt.

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal De Energieke Leerkracht de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 De Energieke Leerkracht zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat De Energieke Leerkracht niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle door De Energieke Leerkracht gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met De Energieke Leerkracht overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan De Energieke Leerkracht verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van De Energieke Leerkracht. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die De Energieke Leerkracht nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als De Energieke Leerkracht daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan De Energieke Leerkracht op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Energieke Leerkracht.

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van De Energieke Leerkracht staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door De Energieke Leerkracht voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van De Energieke Leerkracht en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door De Energieke Leerkracht steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van De Energieke Leerkracht kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan De Energieke Leerkracht over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door De Energieke Leerkracht worden opgeschort, dit zonder dat De Energieke Leerkracht dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is De Energieke Leerkracht in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan De Energieke Leerkracht of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door De Energieke Leerkracht te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is De Energieke Leerkracht gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door De Energieke Leerkracht plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is De Energieke Leerkracht gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan De Energieke Leerkracht toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


A) Workshop/training/presentatie

A.1 Niet verschijnen zonder bericht – de annuleringskosten bedragen 100%

A.2 Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

A.3 Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

A.4 Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

A.5 Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

A.6 Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

B) Workshop/training/presentatie in company gegeven

B.1 Niet verschijnen zonder bericht – de annuleringskosten bedragen 100%

B.2 Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

B.3 Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

B.4 Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

B.5 Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

B.6 Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 10%

C) Workshop/training/presentatie georganiseerd door opdrachtgever

C.1 Niet verschijnen zonder bericht – de annuleringskosten bedragen 100%

C.2 Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.3 Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.4 Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.5 Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.6 Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 10%

D) Events

D.1 Niet verschijnen zonder bericht – de annuleringskosten bedragen 100%

D.2 Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

D.3 Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

D.4 Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

D.5 Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

D.6 Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

E) Coaching tot 1 uur aansluitend

C.1 Niet verschijnen zonder bericht – de annuleringskosten bedragen 100%

C.2 Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.3 Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

C.4 Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

C.5 Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

C.6 Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

E) Coaching langer dan 1 uur aansluitend

C.1 Niet verschijnen zonder bericht – de annuleringskosten bedragen 100%

C.2 Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.3 Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 100%

C.4 Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 20%

C.5 Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 10%

C.6 Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand – de annuleringskosten bedragen 0%

 

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft De Energieke Leerkracht desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 De Energieke Leerkracht mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De Energieke Leerkracht houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De Energieke Leerkracht en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens De Energieke Leerkracht geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is De Energieke Leerkracht nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op De Energieke Leerkracht rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door De Energieke Leerkracht voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van De Energieke Leerkracht. Datzelfde geldt ook voor de door De Energieke Leerkracht uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van De Energieke Leerkracht. Op alle door De Energieke Leerkracht ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 De Energieke Leerkracht is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. De Energieke Leerkracht houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 De Energieke Leerkracht behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan De Energieke Leerkracht.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.